ANBI diaconie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Rozenburg
Telefoonnummer (facultatief): 0181-213313
RSIN/Fiscaal nummer: 824127626
Website adres: http://www.pknrozenburg.nl
E-mail: diakonie@pknrozenburg.nl
Adres: Kerkweg 24
Postcode: 3181 AK
Plaats: Rozenburg (ZH)
Postadres: Kerkweg 24
Postcode: 3181 AK
Plaats: Rozenburg (ZH)
 
De Protestantse Gemeente te Rozenburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Het karakter van de gemeente is verwoord in het beleidsplan 2021-2025: "Blijven(d) verbinden".
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente te Rozenburg.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota.
Op http://www.pknrozenburg.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2021-2025 van de Protestantse Gemeente te Rozenburg.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

► Klik hier voor de definitieve begroting 2024 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2022 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2023 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2021 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2022 van het College van diakenen.
Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2020 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2021 van het College van diakenen.
Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2019 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2020 en klik hier voor de toelichting bij de begroting 2020 van het College van diakenen.
Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2018 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2019 en klik hier voor de toelichting bij de begroting 2019 van het College van diakenen.
Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2017 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2018 en klik hier voor de toelichting bij de begroting 2018 van het College van diakenen.
Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2016 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2017 en klik hier voor de toelichting bij de begroting 2017 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2015 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2016 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2014 van het College van diakenen.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2015 van het College van diakenen.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug

Agenda

Zangdienst

zo 26 mei 2024 om 09:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn

Eredienst

zo 02 jun 2024 om 09:30 Ds. B. Plaisier

Eredienst - Schrift & Tafel

zo 09 jun 2024 om 09:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn

Eredienst

zo 16 jun 2024 om 10:00 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn


Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. L. in't Veld
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
0181-217163
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Voorzitter Mw. A.S.D. van Stappen - Stoter
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
06-28947932
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Mw. E. Varekamp
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-276638
kerkrentmeesters@pknrozenburg.nl