PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
Jaarverslag College van Diakenen 2017 - 2018 Jaarverslag College van Diakenen 2017 - 2018
Wat is de taak van een diaken
Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Deze kerkorde is niet zomaar opgesteld, daar zijn alle plaatselijke gemeenten, classes en synoden jarenlang mee bezig geweest. De kerkorde beschrijft o.a. wie in de kerk welke taak heeft: wat is het werk van de predikant, van de kerkenraad, van de diaconie.
Diakenen zijn volgens Artikel V in het bijzonder geroepen tot:
  • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
  • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.
In Ordinantie 3, Artikel 11 wordt uitgebreider ingegaan op de taken van de diakenen.
 
Besteding diaconale gelden
Op lokaal niveau wordt de Voedselbank Rozenburg al enige jaren structureel financieel ondersteund door de diaconie. De collectes van de Schrift & Tafeldiensten zijn bestemd voor de voedselbank. Ook de dankdagcollecte is voor de voedselbank.
Op regionaal en landelijk niveau geeft het college jaarlijks een gift aan een groot aantal organisaties, zoals: St. Diaconaal Havenproject, Gevangenenzorg Nederland, St. OMZO, Interkerkelijke Commissie Kerkdiensten Gehandicapten, St. Vrienden De Hoop, Sensoor, Epafras, Exodus en St. Diaconaal Centrum Pauluskerk.
De Stichting Ondersteuning Studentenpastoraat Rotterdam hebben we voor 2017, 2018 en 2019 een vast bedrag toegezegd.
Op wereldwijd niveau wordt, naast doorzendcollectes, jaarlijks een gift gegeven aan St. Lumahelpt, Project van Janine Schotel & Bassem Aziz, St. Job4Life, St. Derde Wereldhulp en St. Jemima.
Naast het zorgen voor de collecten en de verdeling hiervan, verzorgen de diakenen samen met de predikant de viering van Schrift en Tafel.

Kerstpakkettenactie 2017
De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Kerk en de RK St. Jozef Parochie hebben in december weer hun jaarlijkse inzamelingsactie gehouden t.b.v. minder draagkrachtige Rozenburgse gezinnen. Ondanks de winterse sneeuw en ijs was de actie ook dit jaar weer een groot succes.
Dankzij de gaven van de gemeenteleden van beide kerken èn de giften van Kemira, Tronox en Vopak Europoort konden er voor 69 adressen de boodschappentassen royaal gevuld worden. 212 personen konden we blij maken met een goed gevuld kerstpakket.

ZWO
Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) is sinds 2007 een onderdeel van het college van diakenen. De ZWO heeft tot taak de gemeente te stimuleren in haar missionaire opdracht veraf en dichtbij en werkt vanuit de diaconie.
De penningmeester van de ZWO, afdeling Zending, is een medewerker en geen diaken. Zij werkt onder verantwoording van ons college van diakenen en daarom worden de cijfers van de ZWO, afdeling Zending, door een kascontrolecommissie vanuit de diaconie gecontroleerd/ goedgekeurd.
 
Overleden gemeenteleden
Aan het einde van het kerkelijk jaar hebben we 19 gemeenteleden herdacht en mochten familieleden een kaars aan de Paaskaars aansteken voor de overledene. 15 families hebben daar gebruik van gemaakt. De overige kaarsen zijn door een diaken aangestoken. Na afloop van de dienst mocht de familie hun kaars en een witte roos mee naar huis nemen.

Paasgroetenactie
Al vele jaren doet de diaconie mee met de Paasgroetenactie van Kerk in Actie. Dit jaar zijn er bijna 150 kaarten door gemeenteleden verstuurd naar gevangenen in Nederland.
Ook worden er ieder jaar Paasgroeten verstuurd naar gemeenteleden buiten Rozenburg. Dat betreft mensen die elders verpleegd en verzorgd worden.

Vraag-en-aanbod
Vorig jaar hebben we onderzocht of het haalbaar is om een soort vraag-en-aanbod hulpdienst op te zetten. Ondanks de geringe belangstelling hebben we toch besloten om dit project te starten. Een paar hulpvragen hebben wij het afgelopen jaar kunnen beantwoorden. Het is wel gebleken dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen. 1x per 3 maanden wordt er een stukje over dit onderwerp in Raakvlak geplaatst.
 
College van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit zes diakenen. Verder zijn er een drietal (diaconale) medewerkers actief: iemand die de webradio onderhoudt en de uitzending van kerkdiensten verzorgt; een penningmeester ZWO/ SWO en een diaconale vrijwilliger “omzien naar” die zich bezig houdt met hulp aan hen die armlastig zijn.
In de periode 2017/2018 heeft het college 1x per maand op dinsdagavond vergaderd, behalve in de maanden juni, augustus en december.
 
September 2018
Joke van Meurs, secretaris


 
terug
 
 

Inloggen


Passsage
datum en tijdstip 17-09-2019 om 19:45
meer details

Avondgebed
datum en tijdstip 18-09-2019 om 19:15
meer details

Eredienst - Vredeszondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Danskring
datum en tijdstip 24-09-2019 om 19:30
meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Mw. G.L. Timmer - de Jonge
Irenestraat 2 (3181 GG)
0181-218269


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.