College van Kerkrentmeesters (CvK)

College van Kerkrentmeesters (CvK)
  
Het college van kerkrentmeesters heeft als taak om zorg te dragen over personele en materiele zaken binnen de Protestantse Gemeente te Rozenburg. Hierbij denken we dan aan zaken zoals het beheer en onderhoud van de Immanuelkerk, de Hof en verdere bijzaaltjes, pastorie en kosterswoning. Zo ook zaken die betrekking hebben met de medewerkers binnen onze Gemeente, zoals de cantororganist, en de predikanten die ook onder de verantwoordelijkheid van het college vallen.
 
Een ander niet weg te denken taak van het college is het beheren van de financiën, Het college streeft met behulp van een financieel beleidsplan voor de komende 4 jaar een beleid na, met als doel er voor te zorgen dat de Protestantse Gemeente Rozenburg als een financieel gezonde gemeente de toekomst tegemoet kan zien.
 
Verreweg het grootste gedeelte van onze inkomsten mogen wij ontvangen uit de vrijwillige bijdrage van onze gemeenteleden ( Aktie Kerkbalans ), die jaarlijks in de 2e helft van januari wordt gehouden.
Heeft u wel eens aan de mogelijkheden van een periodieke vrijwillige bijdrage of het nalaten van een legaat aan onze gemeente gedacht ? Wij willen u daar graag over bijpraten.
 
Collectebonnen
 
Weet u dat giften voor de kerk boven een drempel van 1 % fiscaal aftrekbaar zijn ?
Het CvK biedt u de mogelijkheid om uw collectegelden zichtbaar te maken voor de fiscus door de aanschaf van collectebonnen, welke ook zijn te gebruiken als betaalmiddel op de rommelmarkten.
De bonnen zijn verkrijgbaar in waarden van € 0.50, € 1.00 en € 2.00, en zitten op vellen van 10 stuks
Deze bonnen zijn te verkrijgen bij de penningmeester mevr. Jolanda Slootweg - Schonewille, Rivierenlaan 77, telefoon. 06-52684058 email : slootweg95@hotmail.com ( alleen op maandag tussen 18.00 en 20.00 uur )
 
Betalingen per bank of giro-overschrijving graag op bankrekeningnummer Rabobank
NL55.RABO.0117.0259.76 t.n.v. Protestantse Gemeente te Rozenburg.

Kosterschap
 
De taken en verantwoordelijkheden die van een koster verwacht mogen worden, worden binnen onze Gemeente gerealiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers, die aangestuurd worden door een kosterschap van drie mensen.
 
Hierbij denken we dan aan alle werkzaamheden rondom een Eredienst ( van het opstoken van de verwarming tot aan het laatste kopje koffie na de dienst ). Zaken die nodig zijn voor een goed verloop. Daarnaast valt er veel aan te sturen bij allerlei activiteiten en vergaderingen die bijna dagelijks plaats vinden in de zaaltjes van de Immanuelkerk. De vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het reilen en zeilen binnen onze Protestantse Gemeente. Mocht u tijd en gelegenheid hebben en u willen inzetten voor onze kerk neem dan contact met ons op.

Oud papier en ijzer
 
Elke week wordt er door een groep van zo`n 15 - 20 vrijwilligers door heel Rozenburg oud papier opgehaald, belangrijkste ochtend hierin is de woensdagmorgen.
Aan de achterkant van de kerk staat een container waar al dit papier wordt opgeslagen, ook kan er dagelijks bij de container papier aangeleverd worden, voor verdere informatie kunt u terecht bij  dhr. Piet den Boer tel. 0181-215915 en dhr. Henk Lanjouw tel. 0181-219526 email : lanjouwbrouwer@ziggo.nl De opbrengst van uw oud papier komt uw kerk ten goede.

Rommelmarkten
 
Elk jaar wordt er in april en eind september rondom de Immanuelkerk en “Het Huys” een gezellige rommelmarkt gehouden, waarbij allerlei spulletjes worden aangeboden. Tevens zijn er leuke prijzen bij het rad van avontuur te winnen. Vergeet vooral niet de heerlijke Rozenburgse erwtensoep te proeven, die niet weg te denken is op onze rommelmarkten, Janie Kiela praat u er graag over bij. Zij is bereikbaar op tel. 0181-212894 email : Janiekiela@ upcmail.nl  De opbrengsten van de rommelmarkten komen uw kerk ten goede.
 

“Het Huys”

Enkele keren per maand bent u van harte welkom in “Het Huys” aan de Kerkweg 9.
Als de vlag van Rozenburg wappert dan kunt u er terecht, de openingstijden worden ook in het Raakvlak vermeld.
Niet alleen voor een gezellig sociaal praatje onder het genot van een “lekker bakkie” met een koekje bent u welkom. Maar ook voor het kopen van artikelen met “ervaring “ zoals meubelen, glaswerk, kleding, linnengoed, tassen enzovoort.
Niet verkochte kleding of linnengoed gaat naar Sam`s kledingactie.
Wilt u meer weten, vraag dan naar dhr. en/of mevr. Jaap en Janie Kiela tel. 0181-212894 email : janiekiela@upcmail.nl De opbrengst van “Het Huys” komt uw kerk ten goede
 
Bloemendienst
 
Jarige gemeenteleden die een kroonjaar vieren, echtparen met een huwelijksjubileum of personen na een thuiskomst uit het ziekenhuis worden met bloemen gefeliciteerd namens de gemeente.
Ook iemand die ziek is of om een andere reden bemoediging kan gebruiken krijgt een bloemetje
Wilt u meer weten, vraag dan naar Matty van Eekelen tel. 0181-217034 email : a.eekelen2@chello.nl

Gebruikte printer cartridges, lege batterijen, en oude telefoons
 
Deze artikelen graag bij uw kerk inleveren. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan actie hulphond voor het opleiden en beschikbaar stellen van een hulphond.
Wilt u meer weten, vraag dan naar mevr. Janie Kiela tel. 0181-212894 email : janiekiela@upcmail.nl
 
Commissie Erfgoed
 
Door het samen gaan van de Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente in één kerkgebouw ontstond een dubbele kerkinventaris. Daarom werd door de kerkenraad besloten tot het benoemen van  de Commissie Erfgoed.
Doel is om alle roerende goederen van beide kerken te archiveren, op te slaan en wisseltentoonstellingen samen te stellen. De gearchiveerde stukken worden opgeslagen in het streekarchief van Brielle.
Leden zijn  Frank Schellenboom, voorzitter, Aart van der Houwen, archivaris, Betsy Ohlsen, secretaresse, Arie Groeneveld, lid.
Tijdens de renovatie van de Immanuelkerk in 2009 zijn grote  vitrinekasten achter in de kerkzaal geplaatst en in 2010 werd de eerste tentoonstelling gewijd aan het 75 jarig bestaan van de Immanuelkerk.

Andere thema`s zijn de ontstaan geschiedenissen van de twee kerken, de Zondagsschool, het orgel, het kerkzilver, geloven in de jaren 30 en de bouw van twee kerken, liederenbundels, Bijbels in alle talen en 500 jaar Protestantisme. Voor de jeugd is een aparte hoek ingericht. Goederen die betrekking hebben op de Rozenburgse kerkgeschiedenis zijn van harte welkom. Aanspreekpunten zijn mevr. Betsy Ohlsen tel. 0181-213962 email : ceesenbo@upcmail.nl en dhr. Aart van der Houwen  tel. 0181-214953 email : aa.vanderhouwen@streekarchiefvp.nl
 
Registratie en administratie
 
Onze registratie is in drie onderdelen opgesplitst :
 
Ledenregistratie Protestantse Gemeente te Rozenburg:
Hier zijn alle leden van onze kerk geregistreerd.
Het up-to-date houden is van groot belang.
Daarom is het heel belangrijk om wijzigingen aan ons te melden.
Voor alle mutaties en vragen over de ledenadministratie kunt u terecht bij dhr. René van Kranenburg  tel. 06-21804887  email : rvk1956@outlook.com
 
Bijdrage registratie :
Dit betreft alle activiteiten rondom de acties van  Kerkbalans, Paascollecte, Eindejaarscollecte en de Solidariteitskas. Voor al uw vragen rondom deze zaken kunt u terecht bij dhr. René van Kranenburg  tel. 06-21804887  email : rvk1956@outlook.com
 
Financiële administratie :
Hier gaat het om het verzorgen van alle lopende betalingen, en het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en balansen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u terecht bij mevr. Jolanda Slootweg - Schonewille, Rivierenlaan 77, telefoon. 06-52684058 email : penningmeester@pknrozenburg.nl
 
De ledenregistratie wordt zo nodig ondersteund door het Landelijk Diensten Centrum van de PKN
De bijdrage registratie en de financiële registratie worden zonodig ondersteund door het Kantoor Kerk en Administratie ( KKA ).


Adres College van Kerkrentmeesters
 
Kerkweg 24 3181 AK Rozenburg
 
Samenstelling

Voorzitter          Arie van Stappen 06-11092827  arievanstappen@hotmail.com
Secretaris Elly Varekamp 0181-276638  evarekamp@hetnet.nl
Penningmeester Jolanda Slootweg - Schonewille 06-52684058  penningmeester@pknrozenburg.nl
Onderhoud        Arie Assenberg van Eijsden 0181-217975  arie.ave@planet.nl  


Gegevens Kamer van Koophandel
 
KvK-nummer : 76354458
RSIN            : 817983107

terug