Jaarverslag College van Diakenen 2018 - 2019


Diaconaat (zorg voor wie arm en kwetsbaar is)
Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft. Zij werken daarnaast aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld. Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is.

De taken van de diakenen bestaan o.a. uit
• de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
• de dienst aan de Tafel van de Heer;
• het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
• het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
Aan de diakenen is bovendien toevertrouwd de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconie.

Besteding diaconale gelden
Op lokaal niveau wordt de Voedselbank Rozenburg al enige jaren structureel financieel ondersteund door de diaconie. De collectes van de Schrift & Tafeldiensten zijn bestemd voor de voedselbank. Ook de dankdagcollecte is voor de voedselbank.
Op regionaal en landelijk niveau geeft het college jaarlijks een gift aan een groot aantal organisaties, zoals: St. Diaconaal Havenproject, Gevangenenzorg Nederland, St. OMZO, St. Vrienden De Hoop, Epafras, Exodus en St. Diaconaal Centrum Pauluskerk.
De Stichting Ondersteuning Studentenpastoraat Rotterdam hebben we voor 2017, 2018 en 2019 een vast bedrag toegezegd.
Op wereldwijd niveau wordt, naast doorzendcollectes, jaarlijks een gift gegeven aan St. Lumahelpt, Project van Janine Schotel & Bassem Aziz, St. Job4Life, St. Derde Wereldhulp, St. Jemima, Jeugd met een opdracht, Mercy Ships en MAF.
Naast het zorgen voor de collecten en de verdeling hiervan, verzorgen de diakenen samen met de predikant de viering van Schrift en Tafel.

Kerstpakkettenactie 2018
De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Kerk en de RK St. Jozef Parochie hebben in december weer hun jaarlijkse inzamelingsactie gehouden t.b.v. minder draagkrachtige Rozenburgse gezinnen.
Dankzij de gaven van de gemeenteleden van beide kerken èn de giften van Kemira, Tronox en Vopak Europoort konden er voor 68 adressen de boodschappentassen royaal gevuld worden. In totaal konden we 215 mensen blij maken met een goed gevuld kerstpakket.

ZWO
Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) is sinds 2007 een onderdeel van het college van diakenen. De ZWO heeft tot taak de gemeente te stimuleren in haar missionaire opdracht veraf en dichtbij en werkt vanuit de diaconie.
De penningmeester van de ZWO, afdeling Zending, is een medewerker en geen diaken. Zij werkt onder verantwoording van ons college van diakenen en daarom worden de cijfers van de ZWO, afdeling Zending, door een kascontrolecommissie vanuit de diaconie gecontroleerd/ goedgekeurd.

Overleden gemeenteleden
Aan het einde van het kerkelijk jaar hebben we 24 gemeenteleden herdacht en mochten familieleden een kaars aan de Paaskaars aansteken voor de overledene. 3/5 van de families hebben daar gebruik van gemaakt. De overige kaarsen zijn door een diaken aangestoken. Na afloop van de dienst mochten de families hun kaars mee naar huis nemen en kregen zij het boekje “Ik bewaar je” uitgereikt.

Paasgroetenactie
Al vele jaren doet de diaconie mee met de Paasgroetenactie van Kerk in Actie. Dit jaar zijn er 125 kaarten door gemeenteleden verstuurd naar gevangenen in Nederland.
Ook worden er ieder jaar Paasgroeten verstuurd naar gemeenteleden buiten Rozenburg. Dat betreft mensen die elders verpleegd en verzorgd worden.

Vraag-en-aanbod
Vorig jaar hebben we onderzocht of het haalbaar is om een soort vraag-en-aanbod hulpdienst op te zetten. Ondanks de geringe belangstelling hebben we toch besloten om dit project te starten. Een paar hulpvragen hebben wij het afgelopen jaar kunnen beantwoorden. Het is wel gebleken dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen. 2x per jaar wordt er een stukje over dit onderwerp in Raakvlak geplaatst.

College van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit zes diakenen. Verder zijn er een tweetal (diaconale) medewerkers actief: iemand die de webradio onderhoudt en de uitzending van kerkdiensten verzorgt en een penningmeester ZWO/ SWO.
In de periode 2018/2019 heeft het college 1x per maand op dinsdagavond vergaderd, behalve in de maanden juni, juli en december.

September 2019
Joke van Meurs, secretaris
 
terug