College van Diakenen

College van Diakenen
 
Het diaconaat is geroepen om in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, achterstelling of ziekte bij te staan in de voorbeden, met materiële hulp en met steun in het zoeken naar recht.
 
Wat doen de diakenen en waar zorgen zij voor?
 
Eredienst
Diakenen hebben een taak in de eredienst, zoals het inzamelen van de gaven. In de Schrift en Tafeldiensten zijn zij met de predikant verantwoordelijk voor het klaarmaken van de Tafel en het uitdelen van brood en wijn.
 
Webradio
Als gemeenteleden niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken, dan kunnen zij een aansluiting voor de webradio aanvragen via de diaconie. Bij storing kan Dhr. K. de Haan gebeld worden, tel. 213203. Dhr. G. de Heer is contactpersoon & beheerder van de webradio.
Wat wordt er geleverd? Als de luisteraar wifi heeft of een internetaansluiting is de ontvanger van de sIKN (Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland) voldoende. Als er geen internetverbinding aanwezig is dan is een extra kastje nodig. Dit is van de firma Koekman en heeft een simkaart die voor de internetverbinding zorgt. Deze beide apparaten blijven eigendom van de diaconie.

Diaconale vakantieweken
De diaconale vakantieweken zijn bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen of willen gaan. Voor mensen die gezelligheid zoeken en die samen met andere willen genieten van een fijne week in een schitterende omgeving. Inlichtingen of een brochure kunt u krijgen via info@hetvakantiebureau.nl en www.hetvakantiebureau.nl of via het secretariaat van de diaconie.
 
Stichting Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond (St. PKWR)
De Stichting Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond (St. PKWR) zet zich in voor het koopvaardijpastoraat in de regio Rotterdam en omstreken. In deze regio zijn een aantal zeemanshuizen gevestigd: ISC The Bridge in Oostvoorne, Zeemanshuis The Flying Angel in Schiedam en Zeemanshuis Moerdijk in Moerdijk. Daar komen zeevarenden bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Een aantal pastores zijn hier werkzaam als koopvaardijpredikant, o.a. ds. Helene Perfors uit Brielle. Zij gaat regelmatig voor in diensten voor zeevarenden. Voor meer informatie, zie www.pkwr.nl.
 
ZWO
De taken zijn Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Vanaf januari 2007 is de ZWO een onderdeel van het College van Diakenen. Opdracht en doelstelling: Het stimuleren van de gemeente in het bewustworden en uitvoeren van haar missionaire taak en de daaruit vloeiende activiteiten met betrekking tot Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling samenwerking.
Werving financiële middelen: door collecte via de kerkdienst voor ZWO, het ontvangen van giften, het stimuleren van de landelijke inzameling voor Kerk in Actie en de verzorging van de vrijwillige bijdrage voor het zendingswerk.
De penningmeester van de ZWO is Mevr. B. Hordijk-Hardenbol, tel. 216497
Het rekeningnummer van de ZWO Protestantse Gemeente Rozenburg is: NL33 INGB 0002 3078 32
 
Vervoer per auto
Iedere zondagmorgen is er voor de ouderen en gehandicapte gemeenteleden gelegenheid om gehaald te worden om de kerkdienst bij te kunnen wonen.
U kunt hiervoor contact opnemen met Mevr. J.L. de Heer-Wilschut, tel. 218224, b.g.g. Dhr. G.J. Doorduin, tel. 214866.
 
Dankdienst voor gewas en arbeid
Tijdens de dankdienst voor gewas en arbeid wordt er één collecte gehouden waarvan de opbrengst geheel besteed wordt aan een van tevoren aangewezen project.

10 - Stappenplan bij individuele hulpverlening
 
1. Uitgangspunten:
De mens staat centraal;
De Diaconie geeft hulp op een menswaardige manier. De keuzes van de hulpvrager worden gerespecteerd;
De hulp is aanvullend. Eerst wordt onderzocht of er regelingen of voorzieningen zijn waar aanspraak op kan worden gemaakt;
De hulp is tijdelijk;
Er is geen sprake van professionele begeleiding. Er wordt gezocht naar de juiste oplossing en/of hulpverlener;
De hulpverlening is vertrouwelijk. De namen zijn slechts bekend bij een beperkt aantal diakenen. Over de aard van de hulpverlening wordt binnen de Diaconie verantwoording afgelegd. Dit gebeurt geanonimiseerd.
 
2. Aanvraag indienen:
Aanspreekpunt is de diaconaal vrijwilliger. Er wordt samen met een diaken een bezoek aan de hulpvrager afgelegd.
 
3. Informatie verzamelen:
Er wordt geen oordeel gegeven over de hulpvrager. Deze doet zijn verhaal en vertelt wat de aanleiding is voor de hulpvraag, wat de aard van het probleem is en welke oplossingen hij/zij zelf al heeft bedacht. Probeer in beeld te krijgen waar al een verzoek om hulp is ingediend en wat het resultaat hiervan is. Wat verwacht de hulpvrager van de Diaconie? Zijn er schulden aan derden? Dit alles in een gesprek de revue laten passeren. Bekijk of er hulp kan worden geboden. De Diaconie is geen “Sinterklaas”.
 
4. Omgaan met de hulpvraag (privacy):
In de Diaconie wordt de hulpvraag besproken zonder het noemen van namen. Alleen de situatie wordt geschetst.
 
5. Maak een plan:
De hulpvrager neemt zelf zo veel als mogelijk verantwoordelijkheid voor de eigen situatie. Er wordt bekeken waar hij of zij kan aankloppen voor professionele en/of financiële hulp. De financiële hulp van de Diaconie is slechts aanvullend. De diaconie zet de financiële situatie niet op een rij. De hulpvrager neemt zelf contact op met instanties en alleen desgevraagd gaat de diaconaal vrijwilliger mee. Achteraf wordt niet gecontroleerd hoe de hulpvraag is opgelost tenzij de situatie hier om vraagt. Wel wordt kenbaar gemaakt dat als er geen oplossing is gevonden de hulpvrager weer contact kan opnemen.
 
6. Richtlijnen:
De Diaconie beoordeelt de situatie per geval. In principe worden geen contanten gegeven. De Diaconie koopt het benodigde zelf of geeft bijvoorbeeld cadeaubonnen voor de supermarkt. Een gift wordt verstrekt tot in principe maximaal € 500,00. Voor een lening is het maximum € 1000,00. Een lening wordt op papier gezet in de vorm van een contract.
 
7. Nazorg en afronding:
De Diaconaal vrijwilliger onderhoudt het contact met de hulpvrager. Aan de hulpvrager wordt verteld dat het belangrijk is dat de diaconaal vrijwilliger op de hoogte wordt gebracht als de omstandigheden zich wijzigen.
 
8. Registratie:
De penningmeester van de Diaconie registreert de hulpvragen. Daarmee kan verantwoording worden afgelegd aan de Kerkenraad.
 
9. Noodfonds:
De diaconie neemt geen deel aan een gezamenlijk noodfonds.
 
10. Belangenbehartiging:
De diaconaal vrijwilliger gaat zo nodig in gesprek met de burgerlijke overheid. Eventuele knelpunten in het armoedebeleid en suggesties tot verbetering kunnen in een dergelijk gesprek aan de orde worden gebracht.

Adres diaconie
Het postadres van de diaconie is: Kerkweg 24, 3181 AK Rozenburg
E-mailadres: diaconie@pknrozenburg.nl
Rekeningnummer: NL13 RABO 0356 6501 97

 

terug