ANBI gemeente

Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Rozenburg behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Rozenburg
Telefoonnummer: 0181-848353
RSIN/Fiscaal nummer:
KvK-nummer:
817983107
76354458
Website adres: http://www.pknrozenburg.nl
E-mail: kerkrentmeesters@pknrozenburg.nl
Adres: Kerkweg 24
Postcode: 3181 AK
Plaats: Rozenburg (ZH)
Postadres: Kerkweg 24
Postcode: 3181 AK
Plaats: Rozenburg (ZH)
 
De Protestantse Gemeente te Rozenburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).  Het karakter van de gemeente is verwoord in het beleidsplan 2014-2018: “Op koers naar een meer missionaire gemeente”.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Rozenburg.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op http://www.pknrozenburg.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2014-2018 van de Protestantse Gemeente te Rozenburg.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
  Begroting 2019 Rekening 2019 Rekening 2018
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 18.770 28.783 22.102
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1.200 880 1.092
Opbrengsten levend geld 163.020 164.146 166.855
       
Totaal baten A 182.990 193.809 190.049
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  19.086 19.195 52.551
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 1.946 4.901 4.025
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 7.523 10.068 10.523
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 110.105 106.849 98.587
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.870 3.674 6.020
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 12.170 11.070 12.242
Salarissen en vergoedingen 14.460 15.933 14.968
Kosten beheer, administratie en archief 10.390 13.516 10.156
Rentelasten/bankkosten 690 806 790
Totaal lasten A 182.240 186.012 209.862
       
Operationeel resultaat (A) 750 7.797 -19.813
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 76.129 1.500
Incidentele lasten - -30 -
Incidentele baten en lasten (B) - 76.099 1.500
Resultaat verslagjaar (A+B) 750 83.896 -18.313
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) 750 10.896 -18.313
       
Resultaat verslagjaar (A+B) 750 83.896 -18.313
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen - - -
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - -73.000 -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -
Toevoegingen bestemmingsfondsen      
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -73.000 -

 Jaarrekeningen en begrotingen in meer detail
► Klik hier voor de definitieve begroting 2021 van het College van kerkrentmeesters.
Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2019 van het College van kerkrentmeesters.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2020 van het College van kerkrentmeesters.
Klik hier voor de definitieve jaarrekening 2018 van het College van kerkrentmeesters.
► Klik hier voor de definitieve begroting 2019 van het College van kerkrentmeesters.
Klik
hier voor de definitieve jaarrekening 2017 van het College van kerkrentmeesters.
► Klik
hier voor de definitieve begroting 2018 van het College van kerkrentmeesters.
► Klik
hier voor de definitieve jaarrekening 2016 van het College van kerkrentmeesters.
► Klik
hier voor de definitieve begroting 2017 van het College van kerkrentmeesters.
► Klik
hier voor de definitieve jaarrekening 2015 van het College van kerkrentmeesters.
► Klik
hier voor de definitieve begroting 2016 van het College van kerkrentmeesters.
► Klik
hier voor de definitieve jaarrekening 2014 van het College van kerkrentmeesters.
► Klik
hier voor de definitieve begroting 2015 van het College van kerkrentmeesters.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
terug

Agenda

Eredienst

24 okt 2021 om 09:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn

Kerkenraad

25 okt 2021 om 19:30

Avondgebed

27 okt 2021 om 19:15

Eredienst

31 okt 2021 om 09:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn


Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. L. in't Veld
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
0181-217163
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
kerkrentmeesters@pknrozenburg.nl